Diocese of Keimoes-Upington

Bisdom van Keimoes-Upington

Welcome

Patrons: The Immaculate Conception & St. Francis de Sales

www.catholic-keimoes.org.za

omikeimoes@telkomsa.net

Suffragan Diocese of the Province of Bloemfontein - Republic of South Africa

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo] [Institutions & Religious Houses]

DIE HEILIGE JOSEF

Die Jaar van Hl. Josef

 

Ek onthou baie jare gelede, in my eerste jaar as priester, was ek op 地 dag besig om formasie vir kategete aan te bied. Een van die moeders maak toe die opmerking dat, soos sy dit sien, Josef 地 ouer man moes gewees het wat met Maria, 地 jong vrou, getrou het. Haar redenasie was dat 地 jong man nie kuis saam met 地 maagd sou kon lewe nie.

 

My onmiddellike antwoord in hierdie situasie was as volg: 鉄 moeder nou vir ons jong manne dat dit vir ons onmoontlik is om kuis te lewe en verantwoordelik te wees in ons verhoudings met vroue?

 

Na soveel jare en met insig in die versoekings waaraan ons as manne blootgestel is, kan ek nog steeds met sekerheid s: 溺et die krag en genade van die Here s dit moontlik om so te lewe met die hart op God gevestig. Die voorbeeld en nederigheid van die Hl. Josef was altyd in hierdie opsig vir my 地 bron van inspirasie.

 

DIE ENGEL SE BOODSKAP AAN JOSEF

 

Die woorde van die Evangelie wat ons in Matteus lees, help ons om die waardigheid van Josef te besef. Die Here het hom met 地 baie spesifieke doel geskape en op die aarde geplaas. Ons lees dat die engel vir Josef in 地 droom s: 笛osef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. (Matt. 1:20) Dit is amper asof die engel vir hom wil s: 摘k weet jy is onseker daaroor of dit God se wil vir jou is dat jy met Maria trou, want sy dra in haar die Seun van God. En ek verstaan dat jy huiwer. Maar jy kan met sekerheid weet dat die Here jou vir hierdie oomblik en vir hierdie plig geskape het. Jy is daarvoor bestem.

 

JOSEF WYS VIR ONS WAT DIT BETEKEN OM ONTSAG VIR DIE HERE TE Hハ

 

Uit die engel se woorde is dit onmiddelik duidelik waaroor Josef bekommerd was en hoekom hy gehuiwer het. Hy was van plan om die verlowing te verbreek, want hy het besef dat Maria nooit sy vrou in die gewone sin van die woord sou kon wees nie. As die moeder van God se Seun behoort sy aan die Here. Dit wys ook vir ons dat Josef 地 opregte mens was. Hy was opreg in sy verhouding met God en ook in sy verhouding met sy verloofde, Maria.

 

Ons lees n靡ens dat Josef nie vir Maria geglo het toe sy vir hom s dat die Heilige Gees 地 kind in haar verwek het nie. Daar is ook geen sprake daarvan dat hy Maria se kind verwerp het nie. Hy was 地 godvresende mens wat besef het: 敵od het Maria vir Hom afgesonder. Dit was nog altyd sy voorneme om deur haar verlossing aan die w靡eld te bring. En daarom sal sy nooit aan my kan behoort soos wat man en vrou in die huwelik aan mekaar behoort nie.

 

Dit was die realiteit van die situasie waarin Josef hom bevind het, en daarom gee die Here aan hom 地 teken om hom te bemoedig. Die Here help hom so ook om te verstaan hoe hy en Maria as man en vrou kan saamleef. Maria is die heilige en ewige Maagd, die moeder van ons Verlosser. Maar sy word aan die sorg van hierdie opregte, nederige man toevertrou. 典oe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. (Matt. 1:24) In die geborgenheid van hierdie gelowige, opregte gesin kom ons Heiland in die w靡eld en word Hy groot.

 

Toe die engel Gabril aan Maria verskyn om die geboorte van Jesus aan te kondig, antwoord sy hom as volg: 適yk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. (Luk. 1:38) Met dieselfde geloof en vertroue in die Here reageer Josef op die engel se boodskap en neem Maria by hom as sy vrou.

 

Maar hoe nou gemaak? Hoe moet Maria en Josef sorg vir hierdie unieke, kosbare Kind wat aan hulle toevertrou is en Hom grootmaak? Daar was geen profeet wat vir Maria ges het hoe sy as moeder moet maak nie. Niemand het vir Josef spesiale raad gegee nie. Hulle moes eenvoudig staatmaak op die enigste riglyn wat hulle in hulle lewens geken het: die Woord van die Here. Dit wat hulle uit God se Woord geleer het, was hulle gids en leiding. Die Tien Geboeie, byvoorbeeld, saam met die spesifieke omstandighede waarin die Here hierdie gebooie aan sy volk gegee het d.w.s. die geskiedenis van die die verbond tussen God en sy volk, Israel.

 

Dit wat Maria en Josef elke week op die Sabbatdag gehoor het, hulle belewing van die liturgiese siklus van die Joodse godsdiens, dit alles het hulle ter harte geneem. En dit het hulle daarvoor toegerus om die Seun van God wat mens geword het, groot te maak.

 

IETS OM OOR NA TE DINK

 

Lees Numeri 30. Hierdie gedeelte gee leiding oor 地 gelofte of 地 eed wat 地 mens uit eerbied afl. Het hierdie woorde nie ook vir Josef spesiale betekenis gehad nie? Dink 地 bietjie daaroor na.

 

DIT GAAN NIE OOR HOE JY BY IETS KAN BAAT NIE, MAAR OOR WAT JY DAARTOE KAN BYDRA

 

In die sestigerjare het President Kennedy van die VSA die jeug aangemoedig om meer betrokke te raak by die w靡eld om hulle. Hy het gese: 溺oenie vra wat jou land vir jou kan doen nie, maar eerder wat jy vir jou land kan doen. Ons vind ook hierdie instelling by die Hl. Josef. Vir hom het die nie gegaan oor wat Maria as sy vrou vir hom kan doen nie, maar veel eerder oor wat hy vir haar en vir die Here kan doen.

 

Josef het in kuise onthouding saam met Maria geleef. Hy het verstaan dat sy bevoorreg was onder alle vroue deurdat God haar die moeder van sy Seun gemaak het, en dit het hy gerespekteer. As vader van sy gesin het hy dan ook alles in sy vermo gedoen om te sorg dat Maria en haar kind wat sy Here en God was 地 dak oor hulle kop het en kos om te eet. Daarvoor het hy as skrynwerker vir sy geld gewerk. Met dieselfde oorgawe waarmee Maria haar aan God gewy het, het sy haar man liefgehad. Sy het klere gemaak vir haar man en Kind, haar verskillende huishoudelike verpligtinge nagekom, kos gemaak, en dies meer. Die punt is dat hierdie 地 normale gesin en huishouding was, met hulle God wat op wonderbaarlike wyse daar in hulle midde teenwoordig was.

 

IN DIE GESINSLEWE

 

As seuns en jong manne leer ons uit die voorbeeld van die Hl. Josef om die waardigheid van ons medemens raak te sien. Ander mense is nie daar om vir ons persoonlike doeleindes misbruik te word nie. Die Here het ons elkeen uit liefde geskape en elkeen van ons is vir Hom spesiaal. 地 Vrou is nie net op aarde om haar man tevrede te stel nie. Elke vrou is deel van God se skepping en dus glad nie minderwaardig nie. Om jou vrou te aanvaar en lief te h soos die Hl. Josef ons leer, beteken om haar lief te h vir wat sy is. Dit beteken om haar by te staan in haar strewe na volmaaktheid en in die nakoming van haar godsdienstige pligte.

 

DIE HL. JOSEF LEER ONS OOK HOE OM VADERS TE WEES

 

Om 地 vader te wees behels dat jy op verstandige wyse leiding aan jou kinders gee. Dit behels dat jy hulle help om die w靡eld en hulleself beter te verstaan, en veral ook om self te kan onderskei tussen reg en verkeerd. So stel jy hulle daartoe in staat om 地 positiewe rol in die samelwing te speel. 地 Goeie vader dink nie net aan homself nie, maar dra die toekoms van sy kinders op die hart. Hy deel sy lewenservaring met sy kinders en moedig hulle aan om die toekoms vol hoop tegemoet te gaan. Hy moedig sy kinders aan om hulle talente en gawes ten volle te ontwikkel. En hy spoor hulle aan om hulle lewens met vrymoedigheid en vrygewigheid te leef.

 

In die gebede van die Kerk word die Hl. Josef 電ie allersuiwerste bruidegom genoem. Hierdie beskrywing is 地 samevatting van die soort geestelikheid wat behels dat 地 mens vir ander lewe en nie net vir jouself nie: So iemand is werklik 地 toegewyde eggenoot vir sy vrou en 地 ondersteunende vader vir sy kinders. Dit is die teenoorgestelde van iemand wat net aan homself dink, altyd net in eiebelang handel, en wat alles net vir homself opeis. Dt is die soort kuisheid wat kenmerkend is van die Hl. Josef, veral in sy verhouding met Maria, sy vrou. En dit het van hom 地 ware vader gemaak vir Jesus, die Seun wat hy as sy eie grootgemaak het. Pous Fransiscus s: 展anneer liefde kuisheid bereik, dan eers is dit ware liefde. Josef, die allesuiwerste, het nooit net aan homself gedink nie. Hy het geleef vir sy vrou en haar Kind, vir wie hy 地 vader hier op aarde was.

 

MARIA EN JOSEF BID VIR ONS

 

Mag die Hl. Josef vir ons manne en vaders voorspraak doen sodat ons ons verpligtinge met hernieude toewyding kan nakom. En ook dat ons altyd in nederigheid daarvan bewus sal wees, dat ons liefde vir ons vrouen en kinders 地 weerspieling moet wees van God se liefde vir ons.

 

Mag die Hl. Josef saam met sy eggenote, Maria, vir ons gesinne voorspraak doen sodat ons ook, soos hulle, ons gesinne kan bou op die stewige fondament van gehoorsaamheid aan die Woord van die Here.

 

Aan God die Vader en sy Seun Jesus kom al die lof en eer toe deur die Heilige Gees, wat Maria vrugbaar gemaak het, en Josef, haar allersuiwerste bruidegom, begiftig het met al die goeie gawes van bo.

 

U Biskop

+Edward

19 Maart 2021

 

 

http://www.catholic-keimoes.org.za/general/welcome_files/image002.jpg

 

Please make contact with us through our e-mail address:

omikeimoes@telkomsa.net

[Home] [Welcome] [Map & History of the Diocese] [Administration] [Necrology] [Diary] [Schools] [Parishes] [Clergy] [Days of Prayer, Collections, etc.]

[Bishop's Coat of Arms & Photo